"தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெலாம் பரவும்வகை செய்தல் வேண்டும்." வாழ்க வளமுடன் !

Friday, December 01, 2006

8ஸ் !

சிரிக்க மட்டுமல்ல சிந்திக்கவும் இந்நாளில்...

கண்டிப்பாக வயது வந்தோர்க்கு மட்டும் இனிவருவன...


No comments: