"தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெலாம் பரவும்வகை செய்தல் வேண்டும்." வாழ்க வளமுடன் !

Friday, July 10, 2009

மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி !

சில சமயம் சிலவற்றை பார்க்கும் போது சில மணித் துளிகள் பேச முடியாமல் போகும்.

No comments: