"தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெலாம் பரவும்வகை செய்தல் வேண்டும்." வாழ்க வளமுடன் !

Tuesday, March 01, 2011

மீண்டும் முடிந்தால் மீட்க .....!!

விரைவில் தமிழ் நாட்டிலும் இது போன்ற அறிவுப்புகளைக் காணலாம்....


இனி, தமிழ் தமிழரால் மெல்லச் சாகுமோ ?
...

No comments: